Komunikat

Wpisałeś błędne hasło lub login.

Klub Experta Bosch

Regulamin Klubu Experta Bosch

(dalej: "Regulamin")

 

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Klubu „Experta Bosch", zwanego dalej "Klubem" jest smARTcat Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kuropatwy 28 (02-892 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000207029, kapitał zakładowy 50 000 zł, NIP 5222727484 zwana dalej „Organizatorem”.
 2.  Organizator działa na zlecenie Robert Bosch Sp. z o.o., przy ul. Jutrzenki 105, (02-231 Warszawa), zwanej dalej "Bosch".
 3. Działalność Klubu rozpoczyna się dnia 1 marca 2015 r. i trwa do czasu jego zakończenia, zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.

 

 

§ 2. Przystąpienie do Klubu

 1. W Klubie mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty zarejestrowane w programie "Bosch extra" (dalej: "Program"). Warunkiem udziału w Programie jest:
  1. posiadanie statusu przedsiębiorcy - osoby fizycznej lub prawnej, jednostki organizacyjnej (nie będącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), która zarobkowo zajmuje się naprawą pojazdów mechanicznych jakiegokolwiek rodzaju i wielkości, w ramach której zakupuje produkty określone w regulaminie Programu; do udziału w Programie uprawnieni są również wspólnicy spółki cywilnej, którzy przystąpią do Programu poprzez podanie danych tej spółki, zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu;
  2. posiadanie siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  3. posiadanie we wniosku o nadanie numeru REGON lub jego aktualizacji deklaracji o wykonywanej działalności: 45.20.Z – „Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli” (w przypadku spółek cywilnych właściwy numer PKD powinien być zadeklarowany przy numerze REGON spółki cywilnej lub numerach REGON wszystkich wspólników);
  4. rzeczywiste wykonywanie działalności określonej w Pkt 1.3. powyżej, tj. prowadzenie warsztatu samochodowego - zarówno w czasie przystąpienia do Programu, w czasie nabywania produktów objętych Programem i w czasie wydawania nagród w Programie,
  5. dokonanie rejestracji do Programu zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu

(dalej: "Warsztaty").

 1. Organizator zaprosi do Klubu:
  1. wszystkie Warsztaty, które na dzień 31 stycznia 2015 r. były uczestnikami Programu, 
  2. wszystkie Warsztaty należące do sieci: Bosch Car Service, Bosch Diesel Centrum, Bosch Diesel Service, AutoCrew oraz do programów: Bosch Układy Hamulcowe, Bosch Systemy Wtryskowe oraz Bosch Pojazdy Użytkowe, które zarejestrują się w Programie po dniu 31 stycznia 2015 r.,
  3. Warsztaty nienależące do sieci: Bosch Car Service, Bosch Diesel Centrum, Bosch Diesel Service, AutoCrew ani do programów: Bosch Układy Hamulcowe, Bosch Systemy Wtryskowe oraz Bosch Pojazdy Użytkowe, które zarejestrują się w Programie po dniu 31 stycznia 2015 r., pod warunkiem:
   1. uczestnictwa w Programie przez minimum 3 miesiące,
   2. uzyskania w 3 kolejnych miesiącach kalendarzowych uczestnictwa w Programie łącznego obrotu produktami Bosch uwzględnionego w Programie na poziomie minimum 1 000 pln netto.
  4. w szczególnych przypadkach – także Warsztaty, które nie spełniają wymagań określonych w pkt 1-3 (na podstawie niezależnej decyzji Organizatora).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do określania odmiennych kryteriów zaproszenia do udziału w Klubie niż określone powyżej, informując o tym na platformie internetowej Klubu dostępnej pod adresem: www.KlubExpertaBosch.pl (dalej: "Platforma").
 3. Celem przystąpienia do Klubu Warsztat spełniający wymagania określone w punkcie 1 i 2 powyżej powinien dokonać rejestracji na Platformie za pomocą formularza, do którego link zostanie wysłany przez Organizatora wraz z zaproszeniem do Klubu. Rejestracja następuje poprzez:
  1. podanie adresu e-mail oraz hasła przekazanego przez Organizatora wraz z zaproszeniem do Klubu,
  2. podanie danych kontaktowych przedstawiciela Warsztatu (uprawnionego do rejestracji Warsztatu w Klubie i jego reprezentowania w czasie trwania Klubu): imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu email,
  3. zmianę hasła (z domyślnego, przekazanego przez Organizatora na indywidualne hasło wybrane przez przedstawiciela Warsztatu).
 4. Warsztat jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji danych zgłoszonych na Platformie w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie. Organizator nie odpowiada za niemożność uczestnictwa Klubie w przypadku zaniechania przez Warsztat obowiązku bezzwłocznej aktualizacji danych.
 5. Jeżeli Organizator poprzez Platformę nie ogłosi inaczej, przystąpienie do Klubu jest możliwe w każdym czasie (po spełnieniu kryteriów określonych powyżej) - aż do czasu ogłoszenia zakończenia działalności Klubu, zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu.
 6. Na podany podczas rejestracji adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego Organizator będzie realizował komunikację związaną z działalnością Klubu.

 

§ 3. Poziomy członkostwa

 1. W Klubie występują następujące poziomy członkostwa: "Brąz", "Srebro", "Złoto", "Diament".
 2. Warsztaty należące do sieci: Bosch Car Service, Bosch Diesel Centrum, Bosch Diesel Service i Auto Crew otrzymają wraz z rejestracją do Klubu poziom "Diament". Pozostałe Warsztaty wraz z przystąpieniem do Klubu otrzymają poziom "Brąz".
 3. Organizator nie rzadziej niż raz w roku dokonywać będzie weryfikacji przynależności Warsztatów do poszczególnych poziomów członkostwa w oparciu o kryteria uprzednio opublikowane na Platformie. Uzyskanie określonego poziomu członkostwa może być uzależnione w szczególności od: przynależności do wskazanej przez Organizatora sieci sprzedaży, obrotu uzyskiwanego w Programie lub udziału w szkoleniach, promocjach i konkursach ogłaszanych na Platformie.
 4. Organizator będzie ustalać poziom członkostwa Warsztatu na podstawie danych zbieranych w Programie oraz informacji otrzymywanych od Bosch oraz dystrybutorów produktów Bosch. W przypadku zastrzeżeń w zakresie otrzymanego poziomu członkostwa, Warsztat powinien poinformować bezzwłocznie o tym fakcie Organizatora w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail kontakt@KlubExpertaBosch.pl

 

§ 4. Korzyści wynikające z członkostwa w Klubie

 1. Uczestnictwo w Klubie uprawniać będzie do uzyskania korzyści zapewnionych przez Organizatora poprzez Platformę, w tym min. do:
  1. dostępu do artykułów przygotowywanych przez ekspertów na potrzeby Klubu,
  2. dostępu do materiałów technicznych Bosch,
  3. możliwości zadawania pytań ekspertom, 
  4. udziału w akcjach i promocjach Klubu.
 2. Organizator zastrzega, że możliwość uzyskania poszczególnych korzyści może być uzależniona od posiadania przez Warsztat odpowiedniego poziomu członkostwa, o czym informacja dostępna będzie na Platformie.
 3. Szczegółowe kryteria uzyskania poszczególnych korzyści oferowanych w Klubie będą publikowane przez Organizatora poprzez Platformę.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany w każdym czasie listy korzyści wynikających z udziału w Klubie, jak również zasad ich otrzymywania - przy czym w takim wypadku respektowane będą prawa nabyte przez Warsztaty przed wejściem w życie zmiany. Informacja o zmianach w powyższym zakresie będzie publikowana poprzez Platformę.

 

§5. Wystąpienie i wykluczenie z Klubu

 1. Warsztat w każdym czasie ma prawo do wystąpienia z Klubu poprzez przesłanie e-maila na kontakt@KlubExpertaBosch.pl z prośbą o usunięcie z Klubu Experta Bosch. Wystąpienie z Klubu jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy uczestnictwa w Klubie.
 2. Warsztat może zostać wykluczony przez Organizatora z Klubu w następujących w przypadkach, gdy:
  1. dane Warsztatu wskazane na Platformie okażą się nieprawdziwe,
  2. po dokonanej przez Organizatora weryfikacji okaże się, że Warsztat nie spełnia kryteriów przynależności co najmniej do poziomu "Brąz",
  3. Warsztat zostanie wykluczony z Programu zgodnie z jego regulaminem,
  4. Warsztat naruszy zasady uczestnictwa w Klubie lub w ramach aktywności w Klubie naruszy przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Wykluczenie z Klubu powoduje wstrzymanie możliwości uzyskania wszelkich przyszłych korzyści związanych z uczestnictwem w Klubie, chyba że Organizator ogłosi inaczej.
 4. Ponowne przystąpienie do Klubu jest możliwe wyłącznie za wyraźną zgodą Organizatora (po spełnieniu przez Warsztat ewentualnych dodatkowych kryteriów).

 

§ 6. Zakończenie działalności Klubu

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do ogłoszenia zakończenia działalności Klubu w każdym czasie, poprzez opublikowanie stosownej informacji na Platformie.
 2. Zakończenie działalności Klubu następuje w terminie wskazanym przez Organizatora w ogłoszeniu, przy czym nie nastąpi to wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od opublikowania ogłoszenia Organizatora.
 3. Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskiwania korzyści w Klubie po ogłoszeniu zakończenia jego działalności zostaną opublikowane przez Organizatora na Platformie.

 

§ 7. Konta pracownicze

 1. Każdy Warsztat, który przystąpił do Klubu, ma prawo zaprosić do Klubu również swoich Pracowników, którzy w warsztacie zajmują się naprawą pojazdów i/lub doborem oraz zamawianiem części do pojazdów (zwanych dalej: "Pracownikami"). Organizatorowi przysługuje prawo odmowy rejestracji w Klubie Pracownika, który nie spełnia powyższych wymogów.
 2. Liczba możliwych do zgłoszenia Pracowników oraz przysługujące im uprawnienia w Klubie mogą różnić się w zależności od poziomu członkostwa posiadanego przez Warsztat (informacja w tym zakresie jest dostępna na Platformie).
 3. Zgłoszenie Pracownika do Klubu następuje poprzez Platformę w zakładce „Zarządzaj pracownikami”. Zgłoszenie Pracownika wymaga podania następujących danych Pracownika: imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, stanowiska.
 4. Pracownik przystępuje do Klubu w momencie:
  1. aktywacji linka, który zostanie wysłany automatycznie przez Platformę w wiadomości email na adres podany w czasie zgłoszenia Pracownika (po dokonaniu przez Warsztat zgłoszenia Pracownika),
  2. po ustanowieniu hasła do logowania do Platformy.
 5. W momencie, gdy Pracownik przestaje być pracownikiem Warsztatu, Warsztat jest zobowiązany do bezzwłocznego (nie później niż w ciągu 14 dni roboczych) wyrejestrowania danego Pracownika z Klubu (poprzez zakładkę „Zarządzaj pracownikami” na Platformie) – pod rygorem wykluczenia z Klubu danego Warsztatu i wszystkich jego Pracowników decyzją Organizatora. 
 6. Do Pracowników mają odpowiednie zastosowanie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Warsztatów, przy czym:
  1. w ramach Klubu mogą być organizowane akcje, funkcjonalności i aktywności dedykowane wyłącznie Warsztatom lub wyłącznie Pracownikom (informacja w tym zakresie będzie udostępniana na Platformie),
  2. rezygnacja lub wykluczenie z Klubu Warsztatu powoduje wykluczenie z Klubu wszystkich jego Pracowników,
  3. warsztatowi przysługuje prawo do podejmowania decyzji o wykluczeniu z Klubu jego pracowników (poprzez zakładkę „Zarządzaj pracownikami” na Platformie).
 7. Do Klubu nie może zostać zgłoszona jako Pracownik osoba, która została zgłoszona do Klubu jako przedstawiciel Warsztatu, zgodnie z postanowieniami §2 Pkt. 4. Ustanowienie przedstawicielem Warsztatu osoby, która jest członkiem Klubu jako Pracownik, powoduje utratę przez tę osobę członkostwa w Klubie jako Pracownik.

 

§ 8. Dane osobowe

 1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (administratorem danych osobowych): Warsztatów (będących osobami fizycznymi), przedstawicieli Warsztatów oraz Pracowników (dalej łącznie: "Osoby uprawnione") jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105. 
 2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch sp. z o.o. jest pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych). Wszystką korespondencję dotyczącą realizacji uprawnień wynikających z punktu 6 i 7 należy kierować w formie pisemnej na adres Administratora danych lub do Inspektora Ochrony Danych grupy Bosch na adres: Pan Matthias Goebel Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY lub na adres mailowy: DPO@bosch.com.
 3. Podmiot odpowiedzialny oraz zaangażowani przez niego dostawcy usług przetwarzają dane osobowe Osób uprawnionych w następujących celach: 
  1. realizacji umowy uczestnictwa w Klubie zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie,
  2. wypełnienia obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Osób uprawnionych są przekazywane przez administratora danych osobowych innym podmiotom odpowiedzialnym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to zgoda Osób uprawnionych. 
 5. W celu realizacji postanowień Regulaminu dane Osób uprawnionych są udostępniane Organizatorowi oraz firmie: DHL Parcel Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
 6. Dane Osób uprawnionych przechowywane są tak długo, jak jest to wymagane do realizacji usług określonych niniejszym Regulaminem lub do czasu wystąpienia lub wykluczenia z Klubu na zasadach określonych w §5. Pkt 2. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które administrator danych osobowych musi zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym) terminów przechowania.
 7. Osobom uprawnionym przysługuje prawo do: 
  1. informacji: Osoba uprawniona ma prawo do otrzymania od administratora danych osobowych informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu Osoba uprawniona może dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które są przetwarzane w ramach Klubu,
  2. skorygowania i usunięcia danych: Osoby uprawnione może zażądać od administratora danych osobowych skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej),
  3. ograniczenie przetwarzania: Osoba uprawniona może zażądać od administratora danych osobowych - o ile spełnione są wymogi ustawowe – aby administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie danych Osoby uprawnionej, 
  4. sprzeciw wobec przetwarzania danych: ponadto Osoba uprawniona ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych Osoby uprawnionej, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Osoby uprawnionej, 
  5. sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Osoba uprawniona może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania zgody Osoby uprawnionej i wykorzystania danych Osoby uprawnionej w ramach już trwającej kampanii,
  6. sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Osoba uprawniona ma prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Administrator danych osobowych wstrzyma wówczas przetwarzanie danych Osoby uprawnionej, chyba że będzie mógł wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad prawami Osoby uprawnionej, 
  7. odwołanie zgody: jeżeli Osoba uprawniona udzieliła zgody administratorowi danych osobowych na przetwarzanie swoich danych, może ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania danych Osoby uprawnionej do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona,
  8. przenoszenia danych: Osoba uprawniona ma prawo, by otrzymać dane, które udostępnił administratorowi danych osobowych, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.
 8. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach Klubu wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, Osoba uprawniona ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 9. W przypadku jeśli Osoba uprawniona stwierdzi, iż podmiot odpowiedzialny przetwarza dane z naruszeniem przepisów prawa, Osoba uprawniona ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. 
 10. Podanie przez Osobę uprawnioną danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi wzięcie udziału w Klubie.
 11. W przypadku, gdy w trakcie procesu rejestracji Osoba uprawniona udzieliła dodatkowe zgody na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną udostępnione Osobie uprawnionej w trakcie składania oświadczeń woli.
 12. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych danych Osoby uprawnionej. 

 

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli Organizator nie ogłosi inaczej, Warsztatowi przysługuje prawo do wykorzystywania materiałów uzyskanych w związku z uczestnictwem w Klubie wyłącznie na użytek wewnętrzny, tj. bez prawa ich dalszej publikacji, zwielokrotniania lub udostępniania podmiotom trzecim.
 2. Organizator zastrzega, że udostępniane przez Platformę materiały (w szczególności artykuły, wzory, dokumenty udostępniane przez Warsztaty) mają charakter poglądowy, a Organizator oraz ich autorzy - w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa - wyłączają swoją odpowiedzialność za ich użycie lub czynności podjęte na ich podstawie. 
 3. Regulamin Klubu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Platformie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na prawa nabyte przez Warsztaty biorące udział w Klubie. Zmiany zostaną udostępnione w analogiczny sposób jak niniejszy Regulamin.
 5. Nad prawidłowością funkcjonowania Klubu czuwać będzie komisja, w skład której wejdą przedstawiciele Bosch oraz Organizatora.
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Klubu powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres e-mail kontakt@KlubExpertaBosch.pl Komisja będzie dążyć do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Osoba składająca reklamacje zostanie poinformowana o decyzji komisji w terminie 7 dni kalendarzowych od rozpatrzenia reklamacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

 

Wersja 5.

Stan na 28.08.2019 r.