Komunikat

Wpisałeś błędne hasło lub login.

Klub Experta Bosch

Poufność

 

Spis treści:

Informacje o polityce prywatności
1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność  
2. Podmiot Odpowiedzialny 
3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
    3.1 Przetwarzane są następujące kategorie danych:  
    3.2. Zasady
    3.3. Cele przetwarzania i podstawy prawne
    3.4. Rejestracja 
    3.5 Pliki dziennika
​    3.6 Dzieci 
    3.7 Przekazywanie danych
          3.7.1 Przekazywanie danych od innych podmiotów
          3.7.2 Dostawcy usług (ogólnie)
          3.7.3. Zapowiedź paczki
    3.8 Okres zapisania; terminy przechowywania
4. Wykorzystywanie cookies
    4.1 Kategorie cookies
    4.2. Technicznie wymagane cookies
    4.3 Pliki cookies i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane
    4.4 Funkcjonalne pliki cookie
    4.5. Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia
    4.6 Ogólnie
    4.7 Statystyka
    4.8 Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia
5. Zewnętrzne linki
6. Bezpieczeństwo 
7. Prawa użytkowników
    7.1 Możliwość przenoszenia danych:
    7.2 Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego
8. Zmiana informacji o polityce prywatności
9. Kontakt


Informacje o polityce prywatności
Robert Bosch sp. z o.o.  (w dalszej części „Bosch“ bądź „My“ lub Nam") cieszy się z odwiedzenia przez Państwa naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych (zwanych łącznie ofertą online") oraz z Państwa zainteresowania naszą firmą i naszymi produktami.


1. Robert Bosch sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność  
Ochrona Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych są dla nas ważne i uwzględniamy to w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe zbierane podczas przeglądania przez Państwa naszych ofert online przetwarzamy poufnie i zawsze zgodnie z przepisami ustawowymi.

Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są elementem naszej polityki firmowej.


2. Podmiot Odpowiedzialny 
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych jest Robert Bosch sp. z o.o.; wyjątki są objaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Nasze dane kontaktowe wyglądają następująco:
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Polska

Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy
Rafał Rudziński, Piotr Pyzio

Numer telefonu
+48 (0) 22 715 40 00


3. Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych


3.1 Przetwarzane są następujące kategorie danych: 


3.2. Zasady
Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej, czyli np. imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowy, dane księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem identyfikacji osoby.

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (wraz z adresami IP) tylko wtedy, gdy istnieje do tego ustawowa podstawa prawna lub udzielili nam Państwo zgody odnośnie do tego, np. w ramach rejestracji.


3.3. Cele przetwarzania i podstawy prawne
My i zaangażowani przez nas dostawcy usług przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Prowadzenie społeczności zarejestrowanych członków w celu promocji marki Bosch (podstawa prawna: wykonanie umowy).

Zachowanie i obrona naszych praw (podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).


3.4. Rejestracja 
Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o zarejestrowanie się. W ramach rejestracji zbieramy na zasadzie dobrowolności dane osobowe (np. imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, telefon komórkowy oraz ewentualnie inne dane potrzebne do ustanowienia i wykonania umowy. Obowiązkowe dane są oznaczone za pomocą *.


3.5 Pliki dziennika
Przy wszelkim korzystaniu z Internetu określone informację są automatyczne przekazywane przez Państwa przeglądarkę internetową i gromadzone przez nas w tzw. plikach dziennika. 

Pliki dziennika są zapisywane przez nas na krótki czas w celu ustalenia zakłóceń i ze względów bezpieczeństwa (np. dla wyjaśnienia prób ataków), a następnie usuwane. Pliki dziennika, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu i mogą w indywidualnym przypadku zostać przekazane organom śledczym. 

Pliki dziennika są (bez adresu bądź bez pełnego adresu IP) wykorzystywane również do celów analizy; odnośnie do tego patrz punkt Analiza internetowa.

W plikach dziennika są zapisywane w szczególności następujące informacje: 


3.6 Dzieci 
Ta oferta online nie jest skierowana do dzieci poniżej 16 roku życia.


3.7 Przekazywanie danych


3.7.1 Przekazywanie danych od innych podmiotów
Państwa dane osobowe są przekazywane przez nas innym podmiotom odpowiedzialnym zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to wymagane do wykonania umowy, mamy lub strona trzecia ma uzasadniony interes w przekazaniu danych lub istnieje na to Państwa zgoda. Szczegółowe informacje dotyczące podstaw prawnych znajdują się w punkcie Cele przetwarzania i podstawy prawne. Stroną trzecią mogą być również inne firmy Grupy Bosch. Jeżeli dane są przekazywane stronie trzeciej na podstawie uzasadnionego interesu, jest to wyjaśnione w niniejszych informacjach o polityce prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym podmiotom odpowiedzialnym, o ile bylibyśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów ustawowych lub wykonalnego nakazu urzędowego bądź sądowego.


3.7.2 Dostawcy usług (ogólnie)
Zlecamy zewnętrznym dostawcom usług takie zadania jak usługi sprzedażowe i marketingowe, zarządzanie umowami, realizacja płatności, programowanie, hosting danych i usługi infolinii. Starannie wybraliśmy tych dostawców i regularnie ich monitorujemy, w szczególności to, czy obchodzą się odpowiednio z zapisanymi u nich danymi i czy są one zabezpieczone. Wszyscy dostawcy usług zostają zobowiązani przez nas do zachowania poufności i do przestrzegania wytycznych ustawowych. Dostawcami usług mogą być również inne firmy Grupy Bosch.


3.7.3. Zapowiedź paczki
Aby umożliwić zapowiedź Państwa paczek, przekazujemy w ramach wykonywania umowy Państwa adres e-mail i numer telefonu firmie:

DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa 
Firma ta przetwarza dane jako podmiot odpowiedzialny.


3.8 Okres zapisania; terminy przechowywania
Państwa dane zachowujemy zasadniczo tak długo, jak jest to wymagane do świadczenia naszej oferty online i związanych z nią usług bądź jak mamy uzasadniony interes w dalszym zachowaniu danych (np. również po wykonaniu umowy możemy wciąż mieć uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem takich danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym i handlowym terminów przechowywania jesteśmy zobowiązani trzymać przez pewien okres takie dokumenty jak np. umowy i faktury).


4. Wykorzystywanie cookies

W trakcie korzystania z naszej oferty mogą być używane pliki cookies i inne mechanizmy śledzenia. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas przeglądania oferty online. Śledzenie jest możliwe przy użyciu różnych technologii. W szczególności przetwarzamy informacje za pomocą technologii pikseli i / lub podczas analizy plików dziennika.


4.1. Kategorie Cookies
Rozróżniamy pliki cookie, które są obowiązkowo wymagane dla funkcji technicznych usługi online oraz takie pliki cookie i mechanizmy śledzenia, które nie są obowiązkowo wymagane dla technicznej funkcji usługi online.

Zasadniczo można korzystać z usługi online bez plików cookie, które służą innym celom niż techniczne.


4.2. Technicznie wymagane cookies
Przez technicznie wymagane pliki cookie rozumiemy pliki cookie, bez których nie można zapewnić technicznego świadczenia usługi online. Obejmują one np. pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia płynnej reprodukcji materiału wideo lub audio.

Takie pliki cookie zostaną usunięte po opuszczeniu witryny.


4.3. Pliki cookies i mechanizmy śledzące, które technicznie nie są wymagane
Używamy tylko takich plików cookie i mechanizmów śledzenia, na które uprzednio wyraziłeś zgodę. Rozróżniamy dwie podkategorie w odniesieniu do tych plików cookie i mechanizmów śledzenia.


4.4. Funkcjonalne pliki cookie
Te pliki cookie ułatwiają działanie, a tym samym umożliwiają wygodniejsze przeglądanie naszej usługi online; na przykład Państwa ustawienia językowe mogą być zawarte w tych cookies.


4.5 Marketingowe pliki cookie i mechanizmy śledzenia


4.6 Ogólnie
Korzystając z marketingowych plików cookie i mechanizmów śledzenia, my i nasi partnerzy jesteśmy w stanie pokazać oferty na podstawie Państwa zainteresowań, wynikające z analizy Państwa zachowania.


4.7 Statystyka
Za pomocą narzędzi statystycznych mierzymy np. liczbę wyświetleń strony.


4.8 Zarządzanie plikami cookie i mechanizmami śledzenia
Mogą Państwo zarządzać ustawieniami plików cookie i mechanizmy śledzenia w zakładce i/lub ustawienia prywatności.

Uwaga: Ustawienia, które Państwo wprowadzili, odnoszą się do tylko do przeglądarki używanej w każdym przypadku.


5. Zewnętrzne linki
Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − niezwiązanych z nami dostawców. Po kliknięciu w link nie mamy już wpływu na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych (jak np. adres IP lub URL strony, na której znajduje się link) przesłanych podmiotowi trzeciemu wraz z kliknięciem w link, ponieważ postępowanie podmiotów trzecich oczywiście nie podlega naszej kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez podmioty trzecie.


6. Bezpieczeństwo 
Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy usługowe są zobowiązane do zachowania dyskrecji i do przestrzegania przepisów znajdujących zastosowanie ustaw o ochronie danych. 

Podejmujemy wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, manipulacji, utraty, modyfikacji lub ujawnieniem bądź dostępem bez upoważnienia. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.


7. Prawa użytkowników
W celu dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z danych zamieszczonych w punkcie Kontakt. Proszę przy tym zadbać, by możliwa była dla nas jednoznaczna identyfikacja Państwa osoby.

Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. 

Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).

Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych. 

Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. 

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych (sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać – zgodnie z wytycznymi ustawowymi – dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami. 

Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.


7.1 Możliwość przenoszenia danych:
Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź – o ile to wykonalne technicznie – by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.


7.2 Prawo złożenia zażalenia do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo złożenia zażalenia do organu ochrony danych. Mogą Państwo zwrócić się w tym celu do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania bądź regionu lub do organu ochrony danych właściwego dla nas. Jest to: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
kancelaria@uodo.gov.pl


8. Zmiana informacji o polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany środków bezpieczeństwa i ochrony danych, jeżeli jest to potrzebne z powodu rozwoju technicznego. W tych przypadkach dostosujemy odpowiednio nasze informacje o polityce prywatności. Proszę zatem mieć na uwadze aktualną wersję naszych informacji o polityce prywatności.


9. Kontakt

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, można to zrobić pod adresem podanym w punkcie "Podmiot odpowiedzialny". 

Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych, należy kliknąć w poniższy link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

W odniesieniu do dochodzenia swoich praw oraz do sugestii i zażaleń dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz do odwołania swojej zgody zalecamy, by zwrócili się Państwo do pełnomocnika naszego koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych):

Pan
Matthias Goebel
Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH

Stan na 16.01.2019
Wersja 3.